Dekan – Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Sted: Trondheim

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

NTNUs visjon er å skape kunnskap for en bedre verden.Som Norges største universitet med til sammen 42 000 studenter og 9 000 ansatte fra mer enn 90 land, jobber vi for å finne løsninger på framtidas utfordringer. Med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og en stor faglig bredde skal vi bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling og skape forståelse for sammenhengene mellom teknologi, samfunn og miljø.

Om stillingen

Vil du være med å lede Norges største universitet inn i framtida?

På NTNU skal vi nå ansette nye dekaner. Vi leter etter deg som er en samlende og fremtidsrettet leder, med stor faglig tyngde og gode lederegenskaper. Du blir en del av rektors utvidede ledergruppe, og får en sentral rolle i arbeidet med å realisere vår visjon om «kunnskap for en bedre verden».

Som dekan ved Norges største universitet får du muligheten til å påvirke universitetets retning og fremtid. Dette innebærer å stimulere til fremragende forskning, sørge for attraktive studietilbud og skaffe ressurser i internasjonal konkurranse. Du vil ha hovedansvaret for både den strategiske, faglige og administrative ledelsen av fakultetet, og jobbe aktivt for å videreutvikle kjerneoppgaver innenfor utdanning, forskning, formidling og innovasjon. Som leder skal du skape gode betingelser for utvikling og endring, samtidig som du må være reflektert og handlekraftig i krevende situasjoner. Din innflytelse kan påvirke utviklingen av kunnskap som bidrar til å løse store nasjonale og internasjonale utfordringer.

Som dekan setter du sammen din egen ledergruppe bestående av prodekaner og instituttledere. I tillegg har du et bredt administrativt støtteapparat i ryggen som hjelper deg å lykkes i arbeidet med å utvikle og kvalitetssikre fakultetets virksomhet. Du vil lede og samarbeide med dyktige og engasjerte kunnskapsmedarbeidere både i og utenfor NTNU. Her kan du lese mer om fakultetet. (https://www.ntnu.no/su)

NTNU er en utviklingsorientert organisasjon, og vi legger stor vekt på at alle våre ansatte skal oppleve arbeidsmiljøet som trygt og inkluderende. Vi er derfor på jakt etter deg som har god forståelse for at du som leder påvirker dine ansattes arbeidshverdag i stor grad, og som kan lede fakultetet gjennom utvikling og omstilling på en klar og effektiv måte. Du viser interesse for både mennesker og fag, og sørger for å skape god takhøyde og medvirkning, gjennom å anerkjenne og støtte dine medarbeidere. Les gjerne mer om våre forventninger til god ledelse ved NTNU her (https://i.ntnu.no/documents/1305837853/1306916732/God+ledelse+ved+NTNU%2C+ledelsesprisipper.pdf/eb47dc01-58e3-9595-308c-b38c97dd3929?t=1708350821526).

NTNU har campuser i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Hovedarbeidssted for denne stillingen er i Trondheim.

Søk stillingen Jeg vil vite mer

Søknadsfrist: 20.08.2024

Arbeidsoppgaver

Strategisk ledelse og utvikling:

 • Bidra i NTNUs strategiske arbeid og videreutvikle fakultetets virksomhet i tråd med vedtatte strategier
 • Representere og posisjonere fakultetet, samt fremme samarbeid både internt og eksternt
 • Bidra til et stimulerende forsknings-, samarbeids- og læringsmiljø for studenter og ansatte
 • Sørge for god organisering og administrativ utvikling ved fakultetet, inkludert omstillings- og endringskapasitet

 

Personalledelse og arbeidsmiljø:

 • Lede fakultetets ledergruppe, inkludert personalansvar for fakultetets instituttledere
 • Fremme en positiv organisasjonskultur, mangfold og inkludering, og et godt arbeidsmiljø

 

Daglig ledelse og drift:

 • Utøve god faglig ledelse med vekt på utvikling og kvalitet i utdanning, forskning, innovasjon og formidling
 • Sørge for effektiv teknisk/administrativ drift og organisering av fakultetet og legge til rette for effektiv og rasjonell administrativ drift ved NTNU samlet sett
 • Ha ansvar for personal, økonomi- og ressursforvaltning, og sikre god håndtering av økonomi og ressurser i tråd med fastsatte rammer og strategiske føringer

 

Kvalifikasjonskrav

 • Vitenskapelig kompetanse på professornivå, herunder dosent, innenfor et av fakultetets fagområder.
 • Ledererfaring fra forsknings- og/eller utdanningsvirksomheter
 • Erfaring med personalansvar
 • Erfaring med å utvikle og gjennomføre strategier
 • Erfaring innen økonomi- og virksomhetsstyring
 • God rolle- og organisasjonsforståelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med å lede utviklings- og omstillingsprosesser
 • Kunnskap om og erfaring med arbeid innen likestilling og mangfold
 • Erfaring med medarbeiderutvikling
 • Kjennskap til lov- og avtaleverk i offentlig sektor
 • God innsikt i forsknings- og utdanningspolitikk
 • God forståelse for administrative prosesser og systemer

 

Personlige egenskaper

 • Evne til å planlegge og gjennomføre strategier og nå langsiktige mål på en effektiv måte
 • Evne til å kommunisere effektivt og være en synlig aktør i den offentlige debatten
 • Kunne skape gode relasjoner og bygge nettverk
 • Motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • Beslutningsdyktig og tydelig, god på prioritering og delegering
 • Kunne håndtere flere komplekse problemstillinger samtidig
 • Utviklingsorientert leder med god gjennomføringskraft

Når vi skal vurdere hvem som er best kvalifisert for stillingen, vil vi legge vekt på formell kompetanse, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til din motivasjon og ambisjon for stillingen.

 

Vi tilbyr

 • En sentral lederstilling i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Spennende og utviklende lederoppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • Mulighet til å sette preg på fremtidens utdanning og forskning
 • Lederopplærings- og utviklingsprogram Spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • Åpent og inkluderende arbeidsmiljø (https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Inkluderende+arbeidsliv)med engasjerte kolleger
 • Gunstige ansattgoder og fordeler (https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Ansattgoder+og+fordeler)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Lønn og vilkår

Dekanen ansettes på åremål, med varighet fra 01.08.2025 til og med 31.07.2029. Stillingen lønnes etter avtale innenfor rammen for stilling som dekan (kode 1474). Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-67), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

 

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • Dokumentasjon på vitenskapelig kompetanse
 • Navn og adresse til tre relevante referanser

 

Generell informasjon

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning.
NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk (https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§25). Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingene kan du ta kontakt med rektor Tor Grande, epost rektor@ntnu.no, tlf +47 976 16 918

Ta evt. kontakt med vår samarbeidspartner Search House v/Ingrid Johansen, epost: johansen@searchhouse.no, tlf: +47 464 29 892.

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon. Ref. 22/24.

Søk stillingen Jeg vil vite mer

Kontaktpersoner

Jeg vil vite mer

Fyll ut skjemaet nedenfor for å kontakte Search House om denne stillingen.

Registrer din CV

Er du åpen for å høre om nye karrieremuligheter og ønsker å bli kontaktet dersom vi har oppdrag som kan være aktuell for deg? Register din CV her, og gjør deg tilgjengelig for spennende jobbmuligheter.

Search House følger lover og regler for lagring av personopplysninger og offentlig saksbehandling og dine opplysninger behandles konfidensielt.