Kvalitet, kompetanse og trygghet i alle rekrutteringsprosesser

Therese_ingrid-(2)_crop

Vi i Search House har spesialisert oss på søk, utvelgelse og rekruttering av toppledere, mellomledere og fagspesialister.

Våre konsulenter jobber bl.a. aktivt mot havbruks- og maritim sektor, finans, industri olje- og energi, teknologi, eiendom, samferdsel, samt utdanningssektoren og offentlig forvaltning.

Vi legger alltid opp til et tett samarbeid preget av åpenhet, god dialog og involvering med våre oppdragsgivere. Vi fokuserer på kunnskapsdeling og ønsker å være en diskusjonspartner og rådgiver som også kan bringe nye perspektiver inn i prosessene. Dette mener vi er avgjørende for å sikre en god prosess, og for å legge til rette for et optimalt beslutningsgrunnlag.

For Search House som selskap er kvalitet i alle leveranser en forutsetning, noe vi mener dokumenteres gjennom den erfaringen som er opparbeidet av våre rådgivere gjennom mange leveranser. Vi kan dokumentere stor andel av gjenkjøp fra oppdragsgivere som er fornøyd med våre prosesser.

Gruppebilde_seach_house

Hvorfor velge oss?

Ved å benytte Search House vil du få rådgivere med lang erfaring, og et klart oppdrag om å skape betydelige merverdier gjennom rekruttering av de beste lederne og fagspesialistene.

Search House har et viktig ansvar som bidragsyter til at våre oppdragsgivere får de beste synergier av sine ansattes bakgrunn, kompetanse og personlighet. Vi legger vekt på å finne de best egnede kandidatene, uavhengig av kjønn, etnisitet, legning, alder og funksjonsnedsettelse. Vi vil utfordre våre oppdragsgivere på dette hvis vi mener det er relevant. Vi diskriminerer ingen og vi omfavner og fremmer en inkluderende kultur.

Sentralt i vårt arbeid legger vi til grunn at det er menneskene som er den viktigste ressursen i en virksomhet. Selv i en teknologisk og digitalisert verden vil alltid dyktige ledere og medarbeidere utgjøre forskjellen.

håndhilsen_kvadrat-(2)

Etiske retningslinjer

I Search House jobber vi redelig og etisk. Bedriften har ansvar for at ansatte har tilstrekkelig kunnskap slik at de ikke trår feil i forhold til lover og regler. All relasjonsbygging skal skje på en lovlig og etisk forsvarlig måte. Vi har klare holdninger og praksis når det gjelder gaver og representasjon, bestikkelser og korrupsjon.

I Search House skal vi ha et arbeidsmiljø som fremmer helse, sikkerhet og trivsel.

Vi er en pådriver for grønne løsninger og driver vår virksomhet på en miljøvennlig måte. Vi skal etterstrebe å følge det reglementet som gjelder for Search House miljøsertifisering gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn Grønn.

Vi vil begrense vår reisevirksomhet mest mulig for å begrense belastning på miljøet. Vi benytter derfor elektroniske hjelpemidler der dette er formålstjenlig.

Vi tolererer ikke respektløs atferd, mobbing, diskriminering, trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet.

Vi mener at mangfold og likestilling i bedrifter og i samfunnet for øvrig er viktig, og skal utfordre våre kunder på dette når det er relevant. Dette kan gjelde kjønn, etnisitet, legning, alder og funksjonsnedsettelse, med mer. Vi har stor respekt for kandidatene i våre rekrutteringsprosesser. Vi diskriminerer ingen, og gir arbeidssøkende og kandidater likebehandling og like muligheter. Vi omfavner og fremmer en inkluderende kultur.

Vi har taushetsplikt om konfidensielle og fortrolige opplysninger som omhandler våre oppdragsgivere og kandidater. Vi skal også sørge for at oppdragsgiver forplikter seg tilsvarende til å behandle all informasjon om personer og søknader fortrolig.

Vi respekterer alles rett til beskyttelse av sine personopplysninger og retten til integritet. Vi har klare regler for håndtering av GDPR og disse skal til enhver tid etterleves. Vi stiller oss bak FNs 17 bærekraftsmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene.

Bærekraft og miljø

Vi er en pådriver for grønne løsninger og driver vår virksomhet på en miljøvennlig måte. Derfor er vi Miljøfyrtårn-sertifisert. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifisering for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser

IMSA

Search House er medlem av IMSA Search Global Partners, et nasjonalt og internasjonalt nettverk for rekrutteringsselskaper som strekker seg over 5 kontinenter. Partnerne i IMSA-nettverket jobber sammen for å kunne tilby sine tjenester på tvers av 23 land, og gir oss i Search House et globalt tilfang av aktuelle kandidater. Til sammen innehar nettverket 48 ulike kontorer, blant annet i Oslo, Stavanger og Trondheim.

For våre kunder betyr dette at de gjennom Search House kan få tilgang til lokalkunnskap og nettverk i andre land ved søk etter internasjonale kandidater.

Eilif_solem_kvadrat

Vi legger stor vekt på kandidatopplevelsen og betydningen dette har for våre oppdragsgiveres omdømme