Rekruttering og utvelgelse

En av de viktigste metoder for å utvikle en organisasjon er valg av de rette ledere og medarbeidere. Enhver rekruttering og utvelgelse er unik, og stiller store krav til profesjonalitet.

Executive Search

Denne tjenesten kjennetegnes ved at det ønskes et diskre og profesjonelt søk i kandidatmarkedet etter en bestemt kompetanse og erfaringsbakgrunn. Tilnærmingen er målrettet og direkte mot kandidatene. Til grunn for ethvert søk ligger en grundig oppdragsbeskrivelse som beskriver kompetansekravene i stillingen. Vi setter oss alltid godt inn i virksomhetens mål og verdier. Vi følger en bestemt søk-strategi der miljøer, virksomheter og mulige nettverk hvor kandidaten identifiseres og kartlegges. Search House har et svært omfattende kandidatnettverk på strategisk leder- og spesialistnivå. Vår egen kvalitetssikrede kandidatdatabase benyttes, parallelt med søk i andre relevante tilgjengelige databaser, nettsider og sosiale medier.

Ved bruk av aktivt søk vil våre oppdragsgivere få tilgang til kandidater som selv ikke er på aktivt jobbsøk, men som er åpen for et jobb- eller karriereskifte i fremtiden. En søk-prosess kan i mange tilfelle understøttes og kombineres med annonsering i utvalgte media.

Annonsert rekruttering

Annonsert rekruttering er en effektiv rekrutteringsmetodikk. Stillingen kandidaten skal tre inn i er klart definert, og den som søker på annonsen er høyt motivert for å få jobben. Eksponeringen sender signaler om en virksomhet i vekst, og oppdragsgiver blir synlige i relevante mediekanaler. Search House har betydelig innsikt i digital annonsering og bruk av digitale flater. Vi tar alltid utgangspunkt i målgruppen og velger kanaler, budskap og virkemidler for å treffe den aktuelle målgruppen best mulig. Ved bruk av programmatisk og målrettet nettannonsering i ulike sosiale medier sørger vi for at stillingsannonsen er synlig for kandidater som møter kravspesifikasjonen.

Videre utvelgelsesprosess følger en dokumentert utvelgelsesmetodikk med DNV-godkjente testverktøy.

Sluttvurdering

Search House kan bistå med en uavhengig vurdering av kandidatene oppdragsgiver selv har kommet i kontakt med. Virksomheten har gjerne behov for bistand i sluttfasen av en intern eller ekstern rekrutteringsprosess, eller ønsker en objektiv vurdering av egne ansattes potensial og utviklingsbehov.

Vi gjennomfører tester, dybdeintervju og referanseintervju som bidrar til en objektiv 3.partsvurdering. En god rekrutteringsprosess er fullført når alle behov er kartlagt og kandidaten er vurdert på en grundig og uavhengig måte. Vi kartlegger kandidaters kvalifikasjoner, samt setter disse opp imot den aktuelle kravspesifikasjon til stillingen. En sluttvurdering avsluttes med avrapportering til oppdragsgiver. Både oppdragsgiver og kandidaten følges opp i en periode etter tilsetting.

Styrerekruttering

Search House tilbyr profesjonelle prosesser for å rekruttere styreledere og styremedlemmer til selskaper, virksomheter og organisasjoner. Vi bistår i rekrutteringen til enkeltposisjoner og til sammensetning av komplette styrer. Vår rådgivning vil alltid ha utgangspunkt i en grunnleggende god forståelse for selskapets virksomhet og utfordringsbilde.

Vi tilrettelegger for prosesser hvor krav til styrets kompetanse kartlegges, og vi gjennomfører kompetansekartlegging av dagens styre for å få frem eventuelle gap mellom eksisterende og ønsket kompetanse. Kun gjennom et riktig sammensatt styre vil man sikre at målsetninger for foretaksstyring og Corporate Governance oppnås. Search House har et betydelige nettverk av styrerepresentanter og styreledere som vil kunne tilføre økt kompetanse til en rekke virksomheter.